Algemene programmadoelstelling

In het programma 'Ondersteuning op maat' staan twee hoofddoelstellingen centraal:
1) Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien.
2) Maatschappelijke ondersteuning: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat.

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien
Om dit te realiseren hebben we verdere stappen gezet in een sterkere sociale basis in de buurt en zorg dichtbij en op maat. Net als landelijk stond ook in Utrecht het tijdig bieden van jeugdhulp onder druk. De vraag naar jeugdhulp was nog steeds groot, de effecten van corona(maatregelen) waren zichtbaar, arbeidsmarktproblematiek speelde ook in Utrecht. We hadden samen met onze partners speciale aandacht voor:

 • tijdig passende hulp bieden;
 • meer domeinoverstijgend kijken naar jeugdhulpvragen en kansrijke oplossingen in andere domeinen;
 • vergroten van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen en meer normaliseren;
 • de beweging van maatwerk en collectieve oplossingen;
 • de beweging Wel thuis: kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
 • vergroten van de inzet van gezinswerkers van het buurtteam op huisartsenpraktijken;
 • versterken van de kernpartneraanpak (Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), leerplicht, samenwerkingsverband passend onderwijs en buurtteam) op school en de samenwerking met de sociale basis en huisartsen;
 • vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.

Er is in 2021 besloten tot de Hervormingsagenda Jeugd naar aanleiding van het oordeel van een arbitragecommissie over de tekorten in de jeugdzorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), zorgaanbieders, cliënten (vertegenwoordigers), professionals en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) (ook wel: de vijfhoek) stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd op. De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld. Ten eerste: betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. En ten tweede: een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Zowel onze partners als wijzelf leverden input voor de Hervormingsagenda. In 2022 is nog geen akkoord bereikt, hierover wordt in 2023 verder gesproken.

In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
In 2022 ging het met veel inwoners van Utrecht goed maar er is ook een groot aantal inwoners dat ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing, ambulantisering in de GGZ-behandeling, de groei van de stad en het woningtekort, zagen we een groei in de vraag naar ondersteuning. De inzet was dan ook het kunnen bieden van goede en tijdige zorg en ondersteuning aan de inwoners die het nodig hadden, ook in samenhang met aanpalende terreinen als veiligheid, wonen en de medische zorg.
De houdbaarheid van het zorglandschap is vanwege de druk op de zorg en de beperkte middelen en medewerkers in de zorg en ondersteuning landelijk en in Utrecht een belangrijk thema. De verschillende landelijke akkoorden en programma’s zoals het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen geven ons de opdracht om vanuit de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein een transformatie in te zetten om de zorg toekomstbestendig te maken.

Voor 2022 waren de belangrijkste speerpunten:

 • Het buurtteam heeft zich gericht op bestaanszekerheidsondersteuning.
 • We hebben een evaluatie uitgevoerd van de subsidie tenders Buurtteam en IAOC die de basis vormt voor de nota van uitgangspunten voor de nieuwe uitvraag voor de contractperiode vanaf 2025.
 • We hebben invulling gegeven aan het nieuwe contract hulp bij het huishouden dat per 1 januari is ingegaan.
 • De aanbesteding van Sociaal recreatief vervoer is voorbereid in samenwerking met 21 gemeenten uit de regio en de provincie.
 • Het nieuwe contract voor hulpmiddelen is ingegaan, waarbij staan cliënttevredenheid en continuïteit centraal staan.
 • We hebben uitvoering gegeven aan het Aan De Slag Utrecht (ADSU) convenant.
 • We hebben verder gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijsten voor Individuele begeleiding.
 • Met Living Lab Eerst een Thuis zijn 200 woonplekken gerealiseerd voor voormalig dak- en thuislozen.
 • In 2022 is gewerkt aan de door-decentralisatie van Beschermd wonen en de toegang tot beschermd wonen.
 • In de pilot prikkelarme opvang zijn 6 cabins gerealiseerd.
 • Door de hoge druk op de opvang is er tijdelijk een extra 24-uurs locatie gerealiseerd op de Biltstraat.
 • We hebben op verschillende momenten Noodopvang  en crisisnoodopvang geboden voor asielzoekers.
 • We hebben de voorbereidingen getroffen voor een tweede tijdelijk asielzoekerscentrum

(AZC) (Pahud de Mortangesdreef).

 • We hebben in het coalitieakkoord geborgd dat de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) en Plan Einstein structureel kunnen worden voortgezet.
 • We hebben een start gemaakt met uitvoering van het Plan van Aanpak EU-migranten en de winteropvang gestart voor deze kwetsbare groep.

Doelenboom

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

2022

Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

  570

570

560

Gegevens niet beschikbaar voor heel 2022

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

2022

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

1%

1%

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

7%

7%

7%

Gegevens niet beschikbaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

13,8%

12,8%

14,4%

12,4%*

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%*

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%*

**cijfers 1e half jaar 2022.

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

-24.285

-23.966

-25.572

-25.755

-183

-25.618

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

-66.696

-66.648

-84.077

-86.118

-2.041

-78.511

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

-11.592

-10.533

-13.339

-10.930

2.409

-13.355

18-2-1-1

Buurtteams

-27.234

-26.981

-29.084

-27.712

1.373

-30.952

18-2-2-1

Aanvullende zorg

-55.572

-64.070

-58.623

-66.146

-7.523

-66.345

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

-118.045

-106.169

-118.672

-106.647

12.025

-125.791

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

-6.249

-7.305

681

4.933

4.252

-7.920

Totaal

 -309.673

 -305.671

 -328.687

 -318.374

 10.313

 -348.493

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48