Programma's

Overhead

Algemene programmadoelstelling

In het programma Overhead zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten zijn onder te verdelen in concernoverhead, decentrale overhead en verbeterprogramma’s op het gebied van bedrijfsvoering.
De kosten van het programma Overhead worden, op een aantal uitzonderingen na, niet toegerekend aan de overige programma’s. De kosten worden wel toegerekend aan de leges, zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen. Dit geldt ook de toerekening aan grondexploitaties en subsidieprojecten.

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke projecten en verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2021

Realisatie 2021

Nominale
begroting 2022

Actuele
begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2023

Baten

14-1-1

Ten behoeve van Raad

0

0

0

0

53

53

0

14-4-1

Overhead organisaties

534

1.220

535

191

12.848

12.657

561

14-5-1

F&C, JZ, Inkoop

196

281

204

204

317

113

211

14-6-1

M&O

2.112

2.262

2.176

2.191

2.869

677

2.263

14-7-1

Informatie – en procesmanagement

948

666

975

955

697

-258

987

14-8-1

Advies en ondersteuning

525

375

577

-419

517

936

607

Totaal Baten

4.316

4.803

4.468

3.122

17.302

14.179

4.629

Lasten

14-1-1

Ten behoeve van Raad

0

0

0

0

53

-53

0

14-4-1

Overhead organisaties

49.611

51.044

46.933

55.550

69.003

-13.453

56.438

14-5-1

F&C, JZ, Inkoop

13.822

14.040

12.992

15.728

16.026

-298

16.140

14-6-1

M&O

51.374

50.528

48.136

51.267

50.908

358

49.689

14-7-1

Informatie – en procesmanagement

50.594

50.116

50.425

62.185

51.150

11.035

52.700

14-8-1

Advies en ondersteuning

16.336

14.196

18.668

21.678

22.710

-1.032

32.216

Totaal Lasten

181.737

179.924

177.154

206.408

209.850

-3.442

207.183

Saldo baten en lasten

-177.421

-175.121

-172.686

-203.286

-192.549

10.737

-202.554

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.425

4.470

179

6.535

3.607

-2.928

119

Saldo na mutaties reserves

-175.996

-170.650

-172.507

-196.751

-188.942

7.809

-202.435

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

14-1-1 ten behoeve van Raad

Diverse geringe incidentele voordelen

Totaal

535353

14-4-1 Overhead organisaties

Betreft de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.

 • Er is subsidie ontvangen van Sociale Bank Nederland om de uitvoeringskosten als gevolg van de Kinder Opvang Toeslag affaire (KOT) te financieren. Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.
 • De ESF subsidie Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) is ontvangen. Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.
 • Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) ontvangt - via de beheerorganisatie Gemeente Utrecht - middelen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en van partners zoals gemeenten en provincies, bijdragen en subsidies voor de uitvoering van haar taken. Deze baten en bijbehorende lasten stonden niet in de begroting, omdat het RIEC MN niet integraal in de jaarrekening van Gemeente Utrecht wordt opgenomen. Zie ook lasten.
 • Het verschil ontstaat doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Per saldo is deze post neutraal. zie ook lasten.
 • Overige mutaties

1.931

798

8.071

1.439

418

Totaal

12.657

14-5-1 F&C, JZ, Inkoop

 • De hogere baten zijn toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel.

113

Totaal

113

14-6-1 M&O

 • De voorziening Frictiekosten die in 2013 was gevormd in verband met de reorganisatie is volledig vrijgevallen omdat hierop geen beroep meer wordt gedaan.
 • De toegenomen huurlasten vertalen zich in een hogere doorbelasting.
 • Overige mutaties

368

230
79

Totaal

677

14-7-1 Informatie – en procesmanagement

 •  Het verschil ontstaat doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Per saldo is deze post neutraal. zie ook lasten.

-258

Totaal

-258

14-8-1 Advies en ondersteuning

 • Er lijkt een positief resultaat op de baten bij het Projectmanagementbureau doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Dit geeft een vertekend beeld.
 • Meer inzet in het kader van onderzoek en advies
 • Incidentele inkomsten uit detacheringen
 • Overige mutaties

396

213
302
25

Totaal

936

Totaal baten

14.179

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten
14-1-1 ten behoeve van Raad
Diverse geringe incidentele lasten

Totaal

-53-53

14-1-1 Overhead organisaties

Betreft de lasten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.

 • Uitvoeringskosten van de Kinder Opvang Toeslagaffaire (KOT), zie baten. Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.
 • Kosten die zijn gemaakt op de ontvangen ESF subsidie GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.
 • Er is meer geïnvesteerd in vernieuwing van ICT systemen bij Werk en Inkomen. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve ter dekking van kapitaallasten.
 • Niet in 2022 bestede middelen voor gemeentelijke ombudsfunctie en klachtenbehandeling.
 • Uitvoeringskosten Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) welke per saldo niet in de rekening worden opgenomen. Zie baten.
 • Het verschil ontstaat doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Per saldo is deze post neutraal. Zie ook baten.
 • Overige mutaties

-1.652

-798

-1.540

650

-8.071

-1.439

-603

Totaal

-13.453

14-5-1 F&C, JZ, Inkoop

Het negatieve resultaat op de lasten wordt met name veroorzaakt doordat de proceskosten en dwangsommen hoger zijn dan begroot.

 • Overige mutaties

-255
-43

Totaal

-298

14-6-1 M&O

Dit positieve resultaat is samengesteld uit de volgende posten:

 • Hogere personeelslasten o.a. vanwege inhuur op projecten.
 • Niet begrote advieskosten zoals doorontwikkeling Bedrijfsvoering en functiehuis plus schoonmaak Corona.
 • Uitgestelde werkzaamheden in het kader van Het Nieuwe Werken 3.0.
 • Voordeel lagere onderhoudskosten en cateringkosten.
 • Overige mutaties

-450

-581
711
686
-8

Totaal

358

14-7-1 Informatie – en procesmanagement

Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:

 • De ontvangen gelden Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) ten behoeve van informatiebeheer zijn nog niet volledig besteed. Dit wordt vervolgd in 2023.
 • De begrotingen van diverse grote ICT opgaven en projecten waaronder Open Utrecht, Versterken Common Ground, Cloud transitie en Informatiebeveiliging lopen niet synchroon met de bestedingen. Het resultaat wordt door middel van de ICT reserve ingezet voor uitvoering in de komende jaren.
 • Door krapte op de arbeidsmarkt worden vacatures later ingevuld dan gepland.

975

9.542

518

Totaal

11.035

14-8-1 Advies en ondersteuning

Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:

 • Er lijkt een nadelig resultaat op de lasten bij het Projectmanagementbureau doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Dit geeft een vertekend beeld. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van uitval door ziekte.
 • Incidentele vergoeding overheadkosten vanuit het programma Opvang Oekraïense Vluchtelingen
 • Vanwege uitval door ziekte, o.a. bij Bestuursondersteuning, wordt capaciteit ingehuurd
 • Overige mutaties

-1.279

673

-400
-26

Totaal

-1.032

Totaal Lasten

-3.442

Corona
Bij de 2e bestuursrapportage is er voor het programma Overhead 0,427 miljoen euro toegekend voor de coronakosten. De werkelijke coronakosten bedragen 0,544 miljoen euro waardoor een financieel nadeel van 0,117 miljoen euro is gerealiseerd.

Onderwerp

IV3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Extra facilitaire kosten (schoonmaak)

0.4

342

Corona communicatiekosten

0.4

 142

Overige kosten

0.4

60   

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48