Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

Wij werken aan gezondheidswinst voor alle inwoners en hebben daarbij extra aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het programma Volksgezondheid richt zich op: leefstijl, mentale factoren en stress, zorg- en hulpverlening, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving. We werken aan gezondheid door het aanpakken van deze onderliggende oorzaken voor gezondheid. Uit het Utrechts Gezondheidsmodel blijkt dat ook de andere begrotingsprogramma’s impact hebben op gezondheid en gezondheidsverschillen (zie Utrechts Gezondheidsmodel).

In 2022 bleek dat Corona weinig invloed heeft gehad op de ervaren gezondheid en gezondheidsverschillen. Dat was opvallend, want we hadden een negatieve invloed verwacht. Dit was reden voor vervolgonderzoek met gezondheidsprofessionals naar mogelijke verklaringen hiervoor. Ook is verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan naar de veerkracht van Utrechters in coronatijd.  Deze inzichten vertalen naar inzet is complex. Wel zijn andere inzichten en geleerde lessen uit coronatijd toegepast in onze dienstverlening en werkwijze. De Jeugdgezondheidszorg heeft bijvoorbeeld in 2022 een meer divers aanbod voor gezinnen ingezet. Er is in 2022 veel aandacht geweest voor de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen en de toegang tot laagdrempelig zorgaanbod bij mentale problemen. En het Sleutelpersonennetwerk is verder uitgebreid en versterkt om snel meer zicht te krijgen en in te spelen op vraagstukken in de wijk.

Vanuit de coalitiemiddelen zijn de eerste gezonde schoollunches op enkele scholen aangeboden, zijn interventies aan kwetsbare gezinnen geboden en is de stedelijke opschaling van het wijkprogramma Vallen Voorkomen voor ouderen gestart.  Ook is extra inzet gepleegd op Kansrijke Start.

Doelenboom

Doelstelling 1

1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

-26.596

-26.533

-27.395

-26.994

401

-28.979

Totaal

 -26.596

 -26.533

 -27.395

 -26.994

 401

 -28.979

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48