Jaarrekening

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

Stand per
31-12-2021

Stand per
31-12-2022

Relevante
mutatie (toename) voor EMU-saldo

Activa

(im) Materiële vaste activa

1.736.810

1.828.998

Financiële vaste activa:

- Kapitaalverstrekkingen

13.249

13.228

-21

- Leningen

32.411

26.035

-6.376

- Uitzettingen > 1 jaar

207

207

0

Totaal Vaste Activa

1.782.677

1.868.468

Voorraden

110.047

80.549

Uitzettingen <1 jaar

134.498

144.040

9.542

Liquide middelen

1.612

21.152

19.540

Overlopende activa

53.868

61.282

7.414

Totaal Vlottende Activa

300.025

307.023

Totaal Activa

2.082.702

2.175.491

30.099

Toename relevante activa (A)

Passiva

Eigen vermogen

852.099

830.971

Voorzieningen

63.067

71.345

Vaste schuld

788.572

846.343

57.771

Totaal Vaste Passiva

1.703.738

1.748.659

Vlottende schuld

151.814

138.053

-13.761

Overlopende passiva

227.150

288.779

61.629

Totaal Vlottende Passiva

378.964

426.832

Totaal Passiva

2.082.702

2.175.491

105.639

Toename relevante passiva (B)

EMU-saldo

-75.540

(A)-(B)

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48