Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad. We zien dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen en werken.
De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 ongeveer 455.000 inwoners telt, dat is een groei van bijna 100.000 inwoners. Om deze extra inwoners te mogen verwelkomen zijn er zo’n 60.000 extra woningen en 70.000 arbeidsplaatsen nodig.
We willen ruimte geven aan deze groei, maar tegelijk een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We verbeteren daarom de kwaliteit van de leefomgeving voor iedereen.Daarbij kiezen we voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040).

We werken aan een groei in balans langs een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, economie, energie, mobiliteit, zorg, openbare ruimte en klimaat. Ook en vooral omdat de stad zich snel ontwikkelt willen we dat de stad van iedereen blijft. Dat betekent onder andere het inclusieve karakter van de stad behouden, gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners en gebruikers. Daarnaast is er ruimte nodig om te werken en te studeren, en zijn aanpassingen in de stad nodig om beter op het veranderende klimaat in te spelen en willen we een stad die bereikbaar is.
Dit vraagt om zorgvuldige en integrale afwegingen op zowel stedelijk niveau als, gebieds- en projectniveau. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden investeren we in goede en innovatieve oplossingen voor de gezonde stad van vandaag en morgen.

Voor de realisatie van de Utrechtse opgaven en het versterken van de economische kansen voor bedrijven in de regio, benutten we ook de Europese en mondiale ontwikkelingen. Zo namen we deel aan diverse netwerken op Europees en mondiaal niveau en deden aanvragen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten die aansluiten bij de opgaven van de stad zoals neergelegd in het Collegeakkoord Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en zoals vastgesteld in onder andere strategische koersdocumenten als Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Regionale Economische Agenda (REA).

Doelenboom


Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8. Vhrosv

16,0

15,5

16,4

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

02-1-1-1

Het opstellen van ruimtelijke kaders

-8.633

-3.680

-319

1.975

2.294

3.157

02-1-1-2

Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

20.105

20.076

8.903

9.194

291

-4.025

02-1-1-3

Samenwerken met partners

-1.421

-1.547

-1.468

-1.567

-99

-1.521

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

5.771

8.778

2.767

3.760

993

949

02-1-2-2

Uitgeven gemeentelijk grondbezit

1

658

3

508

505

5

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

9.978

10.227

11.193

10.786

-408

11.426

02-1-3-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

1.897

1.413

4.959

4.908

-51

4.832

02-1-3-2

Toezicht op naleving van milieuregels

-5.854

-5.882

-6.966

-6.321

645

-7.187

02-2-1-1

Passende huisvesting

-2.838

-2.675

-4.018

-3.713

305

-8.663

02-3-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

-2.584

-2.707

-2.598

-3.054

-456

-2.753

Totaal

 16.422

 24.662

 12.457

 16.475

 4.018

 -3.781

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48