Algemene programmadoelstelling

We hebben als stad stevige ambities voor de energietransitie, mobiliteit, groen, klimaatadaptatie en woningbouw. Deze ambities vragen, zowel boven- als ondergronds, ook om aandacht voor onder andere schone lucht, zo min mogelijk lawaaioverlast en een gezonde ondergrond. Het programma richt zich op de volgende thema’s: 

  • Utrecht Circulair
  • Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
  • Geluid en Trillingen
  • Omgevingsveiligheid
  • Emissieloos vervoer
  • Bodem en Ondergrond

Hier horen verschillende doelen bij, waar we hieronder nader op ingaan. De drie belangrijkste zijn:

  1. In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op.
  2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving.
  3. Utrecht heeft een schone bodem.

De klimaatcrisis vraagt om stevige maatregelen. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens en energie uit de bodem. En door met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan om aan de slag te gaan met het besparen van energie. En door over te stappen op duurzame manieren van koken en verwarmen. We werken daarom samen met onze partners in de stad aan de uitbreiding van de warmtenetten en we zorgen dat het elektriciteitsnetwerk wordt versterkt.

Doelenboom

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019  

2020

Hernieuwbare elektriciteit

percentage

RWS

1,6

2,7

4,2

6,1

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

-4.930

-4.798

-6.263

-5.770

494

-7.931

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

-6.421

-6.293

-6.750

-6.862

-112

-7.351

03-2-2-1

Schone bodem

-1.908

-1.709

-2.233

-1.886

347

-4.158

Totaal

 -13.259

 -12.800

 -15.247

 -14.518

 728

 -19.440

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48