Algemene programmadoelstelling

In Utrecht streven we er naar dat zoveel mogelijk Utrechters in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Werk en inkomen zijn hiervoor cruciale randvoorwaarden. Utrechters die tijdelijk niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen, worden ondersteund.

In het afgelopen jaar konden we de coronacrisis grotendeels achter ons laten maar daar
kwamen de oorlog in Oekraïne en een energiecrisis, met torenhoge inflatie en een koopkrachtcrisis als gevolg, voor in de plaats. Dit betekende wederom dat er nieuwe regelingen zijn opgezet voor nieuwe doelgroepen, zoals verstrekking leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen en de energietoeslag. We zijn er in geslaagd om ook deze nieuwe regelingen op een goede manier op te zetten en uit te voeren.

De koopkrachtcrisis trof een bredere doelgroep dan alleen Utrechters rond het sociaal minimum. Ook inwoners met lagere middeninkomen kregen het financieel moeilijk door de hoge energieprijzen. Voor de verstrekking van de energietoeslag hebben we doelgroep dan ook ruimhartig bepaald op 150% van de bijstandsnorm.

Het bijstandsbestand daalde in 2022 tot 9.208 omdat Utrechters profiteerden van de krapte op de arbeidsmarkt. Wel zagen we in de tweede helft van 2022 een hogere instroom van statushouders waardoor de daling van het bijstandsbestand in het laatste kwartaal stagneerde.

Om nog meer Utrechters de weg naar werk en scholing te laten vinden hebben we de regionale samenwerking verstevigd, verder geïnvesteerd in de aanpak Jeugdwerkeloosheid, de dienstverlening aan ondernemers uitgebreid en de lessen getrokken uit de aanpak Werkbeweging.

Door een proactieve aanpak van de signalering van schulden zagen we dat in 2022 een aanmelding vaker leidde tot een traject naar oplossing van schulden.

Doelenboom

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

  20199

2020

2021

2022

Banen*

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

983,9

1002

1017

nnb

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

73,3%

71,4%

73,8%

77,2%

Personen met een bijstandsuitkering**

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

47,2

71,7

56,2

nnb

Werkeloze jongeren ***

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

1%

2%

1%

nnb

Lopende re-integratie
voorzieningen ****

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

9,6

11,1

12,6

nnb

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

** Deze indicator betreft personen met een bijstandsgerelateerde uitkering: personen met een bijstandsuitkering en personen met een Tozo-uitkering. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

***De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

****De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

06-1-1-1

Re-integratie

-25.868

-24.808

-26.059

-22.222

3.836

-31.588

06-1-1-2

Sociale werkvoorziening

-19.654

-20.088

-19.418

-19.489

-71

-18.123

06-2-1-1

Verstrekken bijstand

804

5.156

-15.948

-19.631

-3.683

-19.169

06-2-2-1

Armoedebestrijding

-37.086

-31.068

-55.933

-67.317

-11.384

-32.911

Totaal

 -81.804

 -70.809

 -117.358

 -128.660

 -11.302

 -101.792

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48