Paragrafen

Investeringen

Investeringen

Inleiding
In deze paragraaf rapporteren wij over de gerealiseerde investeringen (vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen) van het gemeentelijk eigendom.

Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota’s bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten (*) bij deze jaarstukken.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meer jaren uitstrekt. In deze paragraaf gaan we in op de investeringen die in ontwikkeling zijn en reeds in de meerjarenprogramma’s zijn besproken (categorie A). Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen (categorie B).

Ten behoeve van de autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet ineens opgenomen in het startjaar van een investeringsproject. U autoriseert dus bijvoorbeeld in één keer het bedrag voor een investering die in drie jaar wordt uitgevoerd. Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling, zoals toegelicht in de paragraaf Financiering.

De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

  • Vervangingsinvesteringen
  • Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in projecten categorie A en categorie B.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48