Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

  • kasstromen uit operationele activiteiten
  • kasstromen uit investeringsactiviteiten en
  • kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving

Uitkomst
2022

Kasstromen uit operationele activiteiten:

Exploitatieresultaat voor bestemming

-21.128

Aanpassing voor:

Afschrijvingen en afwaarderingen

67.655

Mutatie voorzieningen

8.278

Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)

1.771

Totaal aanpassingen

77.704

Voorraden en onderhanden werk

29.498

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)

-9.542

Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)

11.739

Overlopende activa

-7.414

Overlopende passiva

61.629

Totaal mutatie werkkapitaal

56.412

Kasstroom uit operationele activiteiten

142.486

Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

Investeringsuitgaven

-178.257

Desinvesteringen en bijdragen derden

18.414

Totaal investeringen/desinvesteringen

-159.843

Verstrekking van geldleningen (UG)

-6.019

Ontvangen aflossingen op geldleningen UG

12.395

Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen

6.376

Mutatie kapitaalverstrekkingen

21

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-153.446

Kasstromen uit financieringsactiviteiten:

Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist

0

Mutatie kortlopende geldleningen

-25.500

Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)

126.000

Betaalde aflossingen op geldleningen OG

-70.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30.500

Mutatie geldmiddelen

toename

19.540

Saldo liquide middelen per 31 december 2021

1.612

Saldo liquide middelen per 31 december 2022

21.152

Mutatie geldmiddelen

toename

19.540

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48