Algemene programmadoelstelling

Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten. 

Met het programma Samenleven en Sport versterken we de sociale basis. We werken aan een stad waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen kan opgroeien, meedoen, sporten en bewegen, in een goede en toegankelijke basisinfrastructuur. Dit doen we door vrijwilligers, organisaties en initiatieven te stimuleren en faciliteren. Kansengelijkheid is een belangrijk uitgangspunt in ons werk. 

Tussenevaluatie subsidiepartners sociaal domein  
In 2022 is een tussenevaluatie uitgevoerd gericht op het werk van een aantal grote subsidiepartners in het sociaal domein: Lokalis, Buurt-team organisatie Sociaal, SportUtrecht, DOCK, IAOC (U-centraal) en JoU. De conclusies uit de tussenevaluatie worden meegenomen in de gesprekken met deze organisaties over de uitvoering van de verdere opdracht in 2023 en 2024 en vormen input voor de uitgangspunten voor de nieuwe opdrachten per 2025 (nieuwe opdracht voor het jongerenwerk start per 2027). 

Corona en energiecrisis  

  • Begin 2022 hebben welzijn- en sportorganisaties te maken gehad met coronamaatregelen. We hebben hen in de eerste helft van 2022 ondersteund met advies en steunmaatregelen.  
  • De gevolgen van de energiecrisis voor sportverenigingen en de buurtcentra in zelfbeheer zijn in kaart gebracht. Gelijktijdig is verkend hoe verenigingen ondersteund kunnen worden. Het volledige beeld is pas in 2023 inzichtelijk als de energiecontracten aflopen. 
  • Corona en de nasleep ervan hebben effect gehad op inwoners, verenigingen, organisaties, vrijwilligers en initiatieven. De nadere regel Versneld Vernieuwen richtte zich onder andere op het tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona.  

Sportagenda en koersgesprek  

  • Afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan de sportagenda. Spiegelgesprekken zijn gevoerd met sportorganisaties, maatschappelijke partners en inwoners uit de stad en de input daaruit is besproken tijdens het koersgesprek met raadsleden en maatschappelijke partners dat halverwege juni plaatsvond.

Doelenboom

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

% niet-sporters  
De definitie van een ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Cijfers van 2020 laten zien dat in Utrecht 64,1% van de 18-plussers minstens wekelijks sport en 35,9% sport minder vaak of niet. Gemiddeld in Nederland sport 50,7% minstens wekelijks en 49,3% niet wekelijks. In 2016 sportten 61,7% van de Utrechters minstens wekelijks, we zien dus een toename van het aantal wekelijkse sporters.
 
Bron: Dashboard - Sport en cultuur - Utrecht (waarstaatjegemeente.nl). Metingen worden eens per vier jaar gedaan.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

19-1-1-1

Alle jeugdigen kunnen mee doen

-4.903

-4.637

-6.288

-5.193

1.095

-6.191

19-1-2-1

Utrechters doen mee

-20.979

-20.616

-22.414

-21.948

466

-23.755

19-1-3-1

Sportstimulering

-3.954

-3.854

-4.443

-4.405

39

-4.742

19-1-4-1

Talentontwikkeling en topsport

-415

-412

-428

-452

-24

-480

19-1-4-2

Sportevenementen

-548

-540

-2.264

-2.332

-68

-633

19-1-5-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

-1.117

-1.090

-1.197

-1.142

55

-1.740

19-2-1-1

Accommodaties Welzijn

-7.474

-7.202

-8.244

-8.307

-63

-11.443

19-2-2-1

Buitensportaccommodaties

-6.379

-5.159

-8.927

-8.113

813

-9.143

19-2-2-2

Binnensportaccommodaties

-7.209

-6.367

-7.731

-6.738

993

-7.882

19-2-2-3

Zwembaden

-7.786

-6.587

-6.243

-6.557

-314

-5.272

19-2-2-4

Accommodatiebeleid

-2.294

-1.692

-1.118

-977

141

-1.215

Totaal

 -63.059

 -58.156

 -69.297

 -66.164

 3.133

 -72.498

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48