Programma's

Algemene middelen

Algemene programmadoelstelling

Algemene middelen en onvoorzien gaat over de financiële middelen die nog geen bepaald bestedingsdoel hebben. Het zijn middelen waaruit de doelen van alle andere programma’s bekostigd worden.
De algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de voorjaarsnota. Het betreft:

 • gemeentelijke belastingen;
 • ontvangen uitkeringen uit het Gemeentefonds;
 • het resultaat op langlopende leningen en dividenden;
 • algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's;
 • de stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn;
 • een stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders kunnen worden gedekt.

Bovenstaande grafieken zijn in miljoenen euro’s en exclusief mutaties reserves.

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2021

Realisatie 2021

Nominale
begroting 2022

Actuele
begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2023

Baten

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

115.445

116.343

131.975

132.619

132.532

-88

160.399

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

6.515

3.589

5.452

4.734

6.374

1.640

5.788

13-3-1-1

Uitkering gemeentefonds

838.474

838.234

832.278

960.758

969.891

9.133

964.258

13-4-1-1

Dividenden

1.426

1.427

646

1.786

1.786

0

1.046

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

551

2.094

162

516

2.184

1.668

149

13-7-1-1

Algemene stelposten

0

0

300

300

0

-300

5.934

Totaal Baten

962.410

961.688

970.813

1.100.713

1.112.766

12.053

1.137.574

Lasten

13-10-1-1

Budgetstructuur Leidsche Rijn

-1.918

0

-1.173

0

0

0

-23

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

5.453

5.718

5.570

5.581

5.803

-222

5.748

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

296

327

303

303

307

-4

314

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

-6.023

-3.924

-5.930

-7.994

-1.354

-6.640

-5.837

13-7-1-1

Algemene stelposten

5.316

5.567

18.972

5.101

5.778

-677

29.093

13-8-1-1

Onvoorzien

159

-95

159

159

-300

459

159

Totaal Lasten

3.283

7.593

17.901

3.151

10.234

-7.084

29.455

Saldo baten en lasten

959.127

954.095

952.912

1.097.562

1.102.531

4.969

1.108.120

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

81.480

81.480

14.917

140.406

140.406

0

39.846

Onttrekking reserves

101.510

101.510

29.153

134.533

134.533

0

81.847

Saldo na mutaties reserves

979.157

974.125

967.148

0

1.096.659

4.969

1.150.120

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

Onroerendezaakbelasting

 • Overige verschillen

-88

Totaal

-88

Precario-, toeristen-en hondenbelasting

 • De baten nemen ten opzichte van de begroting met circa 1,6 miljoen euro toe. Dit wordt veroorzaakt door de toeristenbelasting (1,5 miljoen euro) en precariobelasting (0,1 miljoen euro).

1.640

Totaal

1.640

Uitkering gemeentefonds

 • De uitkering van het gemeentefonds is hoger dan de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de compensatie van energietoeslag uit de september- en december circulaire. Daartegenover staat een inschatting van een hogere loon- en prijscompensatie waarvan de realisatie lager is uitgevallen. Ook houdt het Rijk rekening met hogere WOZ-waarden in Utrecht, wat een negatief effect heeft op uitkering uit het gemeentefonds. In 2023 wordt nog een nabetaling uit het gemeentefonds verwacht die betrekking heeft op 2022

9.133

Totaal

9.133

Langlopende geldleningen

 • Lagere rentebaten uit verstrekte geldleningen
 • Hogere baten vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen)
 • Lagere rentebaten op kortlopend opgenomen geldleningen
 • Hogere incidentele rentebaten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst

-59
1.777

-54
4

Totaal

1.668

Algemene stelposten

 • Nadelig resultaat door onvolledige afwikkeling stelpost Jeugdzorg in jaar 2022

-300

Totaal

-300

Totaal baten

12.053

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

Onroerendezaakbelasting

-222

 • De hogere lasten worden veroorzaakt door de deelnemersbijdrage van de BghU.

Totaal

-222

Langlopende geldleningen

 • Hogere rentelasten op langlopende leningen; zie ook opmerking hierboven inzake de aan swaps gekoppelde geldleningen
 • Hogere rentelasten op kortlopende leningen door sterk opgelopen rente gedurende laatste maanden van 2022
 • Hogere incidentele rentelasten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst
 • Hogere toerekening van interne rente als gevolg van hogere boekwaarden
 • Incidentele afwijking vanwege nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging interne rente van 2% naar 1,5%

-585

-305
-96

1.314

-6.969

Totaal

-6.640

Algemene stelposten

 • Een incidentele loon en prijscompensatie is in de begroting ten onrechte structureel verwerkt. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022; in 2023 wordt dit gecorrigeerd
 • Niet geraamde storting in voorziening verlofsparen
 • Niet geraamde storting in voorziening diverse claims
 • Nadeel op reservering afwikkeling nabetaling CAO

5.101

-961
-4.800
-17

Totaal

-677

Onvoorzien

 • In realisatie 2022 niets ten laste gebracht van de geraamde post in begroting
 • Een in 2020 gereserveerd bedrag is vanwege het ontbreken van een formele grondslag tot administratieve verplichting vrijgevallen

159

300

Totaal

459

Totaal lasten

-7.080

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48