Algemene programmadoelstelling

In 2022 grepen de gevolgen van corona, de Oekraïne-oorlog en de eraan verbonden energiecrisis diep in bij bepaalde groepen ondernemers. We hebben ons ingezet om enerzijds crisiseffecten te dempen en anderzijds duurzame groei te bevorderen. Dit deden we met programma’s op drie terreinen: arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en investeringsklimaat.

In 2022 werden de verschillen tussen Utrechtse ondernemers groter: De gevolgen van corona, de Oekraïne-oorlog en de eraan verbonden energiecrisis grepen diep in bij bepaalde groepen ondernemers. Er is sprake van groeiende ‘ondernemersarmoede’: Een deel van de vooral kleine ondernemers betaalt zichzelf soms lange periodes onder bijstandsniveau uit. Een relatief grote groep ondernemers heeft hierdoor weinig tot geen ruimte om het bedrijf te verduurzamen, juist nu dat nodig is. Anderzijds zijn er vele bedrijven die groeien, met bijvoorbeeld een grote vraag naar bedrijfsruimte, personeel, financiering en een lage winkel-, kantoor- en bedrijfsruimteleegstand tot gevolg.

In 2022 hebben we ons ingezet om enerzijds crisiseffecten te dempen en anderzijds duurzame groei te bevorderen. Dit deden we met onder meer de programma’s Morgen Mooier Maken, Ondernemer Centraal en de gelanceerde energiecompensatieregeling voor ondernemers. Utrechtse ondernemers weten deze programma’s in steeds grotere getale te vinden. Ook het Ondernemersfonds Utrecht faciliteerde opnieuw een groot pakket projecten.

Om de beoogde ontwikkelingen zoals aangegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 mogelijk te maken, hebben we geïnvesteerd in verbetering en verdichting van locaties waar gewerkt wordt: bedrijventerreinen, winkelcentra en kantoorlocaties. We hebben ingezet op circulaire economie, door bedrijven met circulaire ambities te begeleiden en versnellingskansen te onderzoeken.

Via de in 2022 geïntensiveerde marktgroepenaanpak en de omscholingsregeling hielpen we inwoners een overstap te maken naar beroepen in groeisectoren, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en bouw-, techniek- en energiesector. Juist in deze sectoren is de krapte op de arbeidsmarkt momenteel nijpender dan ooit. En goed geschoolde arbeidskrachten in deze sectoren zijn hard nodig om de ambities van de nieuwe coalitie rond wonen, kansengelijkheid en verduurzaming te behalen.

Verder werkten we aan een sterk investeringsklimaat, waarin bedrijven gestimuleerd worden bij te dragen aan een gezondere wereld, via samenwerking met ROM Utrecht Region en via internationale positionering in samenwerking met de Economic Board Utrecht.

Doelenboom

Doelstelling 1

1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2020

2021

2022

Functiemenging

%

LISA

64,3

64,3

nnb

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

46.420

48.400

51.370

* De indicator functievermenging wordt gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers van deze indicator over 2022 zijn nog niet gepubliceerd.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

-3.543

-3.356

-2.300

-2.627

-327

-2.271

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

-15.801

-14.800

-18.972

-18.526

446

-19.169

Totaal

 -19.345

 -18.156

 -21.272

 -21.153

 119

 -21.441

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48