Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2022.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is beschreven in de paragraaf over de belastingen. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk.
Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen. De actuele versie daarvan is op 18 juli 2019 door de raad vastgesteld.

Beleidsindicatoren
In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2020

2021

2022

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

331

357

392

Demografische druk

%

CBS

37,6%

37,6%

37,6%

De demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Indicator

Eenheid

Bron

2021

2022*

2023

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

783

907

945

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

833

957

998

 
*Het COELO heeft in 2022 de manier van berekenen van de OZB aangepast door de gemiddelde waarde van een kleinere groep woningen als uitgangspunt te nemen dus het grote verschil in woonlasten komt niet doordat de belastingen zoveel zijn verhoogt. Wij gebruiken COELO als bron voor dit soort informatie. De vergelijkbaarheid wordt dit jaar dus hierdoor bemoeilijkt omdat het COELO de cijfers tot en met 2021 niet met terugwerkende kracht heeft aangepast.

Verbonden partij
De bijdrage aan de BghU
 in 2022 was 7.904 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48