Algemene programmadoelstelling

Alle kinderen en jongeren, van 0-23 jaar, zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen.

We benadrukken dat dit pad voor ieder kind anders kan zijn, dat we hierbij niet uitgaan van "hoog" of "laag" maar dat we wel alle kinderen kansen willen bieden. Om dit te doen, is ons uitgangspunt dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen.

Doelenboom

Doelstelling 1

1. Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen

Doelstelling 2

2. Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals

Doelstelling 3

3. Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen

Doelstelling 4

4. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

2021

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

1,0

1,3

2,0

1,9

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

36

31

24

22

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,1

2,3

1,9

1,9

De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

07-1-1-1

Onderwijsachterstandenbeleid

-5.574

-5.498

-7.707

-4.469

3.239

-8.219

07-1-1-2

Soepele overgangen

-3.356

-3.266

-299

-308

-9

-323

07-1-1-3

Talentontwikkeling

-17.622

-17.743

-20.169

-20.083

86

-21.918

07-1-1-4

Passende Plek

-7.813

-7.842

-11.881

-12.094

-213

-12.802

07-2-1-1

Aantrekken en behoud nieuw ond talent

0

0

-2.364

-1.571

793

-3.846

07-3-1-1

Voldoende & optimaal gespreide huisvting

-39.987

-37.039

-44.046

-41.305

2.741

-52.206

07-4-1-1

Verkleinen mismatch onderw en arb markt

-9.523

-7.949

-1.048

-854

194

-752

Totaal

 -83.875

 -79.336

 -87.515

 -80.683

 6.832

 -100.067

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48