Algemene programmadoelstelling

Conform het Mobiliteitsplan 2040 zetten we in op duurzame en ruimte-efficiënte mobiliteit en een hoge verkeersveiligheid. Daarmee dragen we zowel in de bestaande stad als de nieuwe woongebieden bij aan goede bereikbaarheid en gezond stedelijk leven voor iedereen. In de voortgangsrapportage programma Bereikbaarheid van eind 2022 vindt u een uitgebreid beeld van de behaalde resultaten en de stand van zaken van projecten.
Een korte impressie:

  • Belangrijke tussenstap van de MIRT-verkenning OV en wonen, waarmee we de basis hebben gelegd met het Rijk voor de realisatie van de eerste stap van het OV-wiel met spaken.
  • Verkenning van het alternatief voor de verbreding van de A27 is afgerond en de uitwerking van de bouwstenen van het alternatief is gestart.
  • De raad heeft de laatste vier modules van de Parkeervisie vastgesteld, waarmee het parkeerbeleid compleet is.
  • Voor deelmobiliteit hebben we een plan van aanpak opgesteld dat door de raad is vastgesteld. Hiermee hebben we een kader waarmee we voortvarend aan de slag kunnen met de invoering van deelmobiliteit.
  • Vele projecten voor fietsnetwerken zijn een stap verder in de planvorming (doorfietsroutes, Dom tot Damroute, et cetera).
  • De doorfietsroute Utrecht – Woerden is afgerond en de route Moldaudreef en Orinocodreef is bijna afgerond.
  • Gemeente en provincie hebben de intentieovereenkomst OV-Alliantie afgesloten, waarin we de samenwerking op het vlak van OV gaan versterken.
  • De verkeershinder van grote uitvoeringsprojecten Westelijke Stadsboulevard en Galecopperbrug is door gerichte hinderaanpak beperkt gebleven.
  • Het voetgangersgebied is uitgebreid na vaststelling door de Raad.
  • De eerste functionerende deelhubs in Vaartsche Rijn en Krachtenstation zijn opgeleverd.

Doelenboom

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Niet van toepassing op het programma Bereikbaarheid.

De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (12) en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (13) zijn vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL.
Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daarom vervallen deze indicatoren (bron: overheid.nl ).

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

-6.216

-5.819

-2.591

-3.844

-1.253

-4.176

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

-12.267

-10.544

-11.840

-11.755

85

-15.584

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

-10.908

-10.386

-11.292

-13.597

-2.305

-12.362

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

-421

-421

-853

-853

0

-2.303

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

0

0

0

3

3

-50

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

-7.838

-7.992

-8.149

-8.400

-250

-8.365

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

26.280

25.999

31.949

32.454

505

38.763

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

-1.325

-1.291

-3.834

-3.161

674

-1.338

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

-1.401

-1.251

-1.651

-3.513

-1.861

-2.701

Totaal

 -14.098

 -11.705

 -8.263

 -12.666

 -4.403

 -8.118

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48