Algemene programmadoelstelling

Op 14 maart 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is te focussen op vier aandachtsgebieden en daarbij het niveau van veiligheid uit 2018 tenminste vast te houden. Afgemeten aan de geregistreerde criminaliteit is die doelstelling gerealiseerd, de ondermijnende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit laten echter ook een ander beeld zien. Daartoe is eind 2021 een stadsbreed offensief  ingezet (Nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’).
We hebben in 2022 -het laatste jaar van het IVP 2019-2022- vastgehouden aan de basis op orde (wat al een ambitie op zich is gezien de druk op de politiecapaciteit) en de vier aandachtsgebieden: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

Doelenboom

Doelstelling 1

1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV-Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

-55.778

-55.040

-57.868

-56.844

1.023

-62.592

Totaal

 -55.778

 -55.040

 -57.868

 -56.844

 1.023

 -62.592

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48